آموزش و تدریس درس تقسیم بر عدد یک رقمی ریاضی چهارم ابتدایی در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools

در این ویدیو تقسیم بر عدد یک رقمی ریاضی چهارم دبستان را آموزش می دهیم.

قسمت هایی از بخش تقسیم در کتاب ریاضی

در یک تقسیم، به مقدار کل، مقسوم می گویند. تعداد افراد یا اشیایی که مقدار مشخصی را بین آنها تقسیم می کنیم، مقسوم علیه نام دارد و سهم هر فرد(شیء) از مقدار کل تقسیم، خارج قسمت نام دارد.
برای اطمینان از درستی تقسیم، آن را امتحان می کنند.
برای این که تقسیم درست باشد، باید دو شرط زیر برقرار باشد:
۱- باقیمانده کوچک تر از مقسوم علیه باشد.
۲- اگر مقسوم علیه و خارج قسمت را در هم ضرب کنیم و با باقی مانده جمع کنیم، عدد به دست آمده برابر با مقسوم باشد.

عبارت های زیر را رابطه های تقسیم می نامند.
مقسوم = باقیمانده + مقسوم علیه × خارج قسمت
مقسوم علیه < باقیمانده
اگر در تقسیمی باقی مانده صفر شود، می گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است.
مثال) ۴۸ مداد داریم و می خواهیم آن ها را به طور مساوی بین ۴ نفر تقسیم کنیم. به هر کدام چند مداد می رسد؟
ابتدا ۴ ده تایی یا ۴۰ را بین ۴ نفر تقسیم میکنیم. به هر کدام چندتا ده تایی می رسد؟
آیا ۸ تای باقی مانده را می توان بین ۴ نفر تقسیم کرد؟
حاال ۸ تا یکی را بین ۴ نفر تقسیم می کنیم. به هر کدام چند تا می رسد؟
در مجموع؛ به هر کدام چند مداد رسید؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ