آموزش جدول صداکشی پایه اول دبستان در مدرسه مبتکرنوین.