خلاقیت خانم نصرتی و خانم فراهانی عزیز که با اسم دخترها ویدیو درست کردند و نشانه آ را در اسم و فامیلی آن ها نشان دادند.