تبلیغات دانش آموزان ندرسه مبتکرنوین برای شورای دانش آموزی.