آموزش و تدریس تنوین ( -َ ن) فارسی اول ابتدایی در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools