تدریس مبحث کسرها ریاضی سوم دبستان در مدرسه مبتکرنوین.
صفحه آپارات ما : mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : mobtakerschools

قسمت هایی از مبحث کسرها در کتاب ریاضی

در ریاضی، ۲ قسمت از ۳ قسمت مساوی را با ۲/۳ نشان میدهیم و به آن یک کسر میگوییم و آن را دو سوم میخوانیم.

بهترین وسیله برای کشیدن دایره پرگار است. وقتی با پرگار دایره میکشید، جای سوزن پرگار مرکز دایره است. پرگار به اندازه ی شعاع دایره باز می شود. به کمک پرگار یک دایره بکشید و با خط کش آن را نصف کنید

عقربه ی بزرگ ساعت ۱۵ دقیقه حرکت کرده است. زاویه ی حرکت این عقربه را زاویه ی راست یا زاویه ی قائمه میگویند.

ـــــــــــــــــــ

منصور و امید قرار گذاشتند با هم شریک شوند. منصور به امید گفت: سرمایه از من و کار از تو. در آخر هم نصف سودی که به دست می آوری، مال من باشد. امید قبول کرد.پایان روز اول منصور پرسید: امروز چقدر سود کرده ای؟ امید پاسخ داد: ۸۰۰۰ تومان. منصور گفت: نصف آن، یعنی ۴۰۰۰ تومان، مال من است. حاال چقدر برای تو مانده است؟ امید گفت: ۴۰۰۰ تومان. منصور دوباره گفت: پس نصف آن، یعنی ۲۰۰۰ تومان، مال من است. امید با خود فکر کرد که اگر بخواهد هر بار نیمی از پولی را که به دست آورده است به منصور بدهد، کم کم باید همه ی آنچه را به دست می آورد، به او بدهد؛ آیا این نوع شریک شدن درست است؟ چه اشکالی دارد؟