جشن نیکوکاری در مبتکرنوین شرکت دانش آموزان در مراسم جشن نیکوکاری و اهدای کتاب و عروسک   دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸