واحد درس مهارتهای زندگی به عنوان بخشی از فعالیت فوق برنامه‌ی دانش آموزان مبتکرنوین است که از سوی گروه مشاوره هدایت می شود. پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸