چگونگی مهار کردن خشم کودک   چگونگی مهار کردن خشم کودک:خشم یک احساس عادی و طبیعی است. ما در زندگی روزانه خود ممکن است، به تکرار، با افراد خشمگین مواجه شویم و یا خودمان این احساس را تجربه کنیم. همانطور که بزرگسالان خشم را می…