روز درختکاری… ۱۵ اسفند روز درختکاری گرامی باد. درختکاری با دختران مبتکرنوین دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸