به اطلاع می رسانیم یکشنبه ۱۹ اسفندماه روز حضور عکاس در مدرسه میباشد. دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸