برگزاری زنگ شیر در مدرسه با هدف ترویج استفاده روزانه از شیر   دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس:۴۴۳۵۹۱۹۸