شرکت دانش آموزان مبتکرنوین در مسابقه بین المللی نقاشی در روز جهانی سلامت با موضوع: مراقبت بهداشت اولیه برای پوشش همگانی سلامت باشرکت همه ی رده های سنی