یک روز شاد و قشنگ در باغ وحش ارم با دختران مبتکرنوینی   دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین شماره تماس:۴۴۳۵۹۱۹۸