پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

نشانی: انتهای اتوبان آبشناسان، خیابان حاج آقا خیابانی، کوچه بنفشه

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸