احتراما به اطلاع می رسانیم ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید

۹۹ – ۹۸ از تاریخ ۹۸/۱/۲۰ لغایت ۹۸/۳/۲۰ از طریق سایت www.irtextbook.com

قابل دسترس می باشد.

لطفا پرینت ثبت نهایی سفارش را تا زمان تحویل کتاب نزد خود نگه دارید.

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸