۲۷ خرداد ۱۴۰۳
انتخابات شورا
فعالیت‌ها

انتخابات شورا 

شورای دانش آموزی چیست؟ و وظایف آن چگونه است؟

انتخابات شورا:

به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشي ،پرورشي ، انضباطي وايجاد ارتباط صحيح و مستقيم بين دانش آموزان و اولياي مدرسه شوراي دانش آموزي تشکيل شد.

از مهمترين اهداف تفصيلي انتخابات شورا به شرح زير است :

1-تحکيم و تعميق ارزش ها و باورهاي ديني ، خصوصا آموزه هاي سياسي و اجتماعي آن در بين دانش آموزان

2-ارج نهادن به شخصيت و کرامت دانش آموزان و تقويت خود باوري و اعتماد به نفس در آنان

3-استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امور مختلف مدرسه

4-تسهيل در حسن اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و امور اجرايي مدارس از طريق واگذاري مسئوليت به آنان

5-زمينه سازي براي آموزش و ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي و سياسي دانش آموزان براي حضور بهتر و موثرتر آنان در همه عرصه هاي اجتماع

6-توسعه قدرت تصميم سازي وبهبود نظام تصميم گيري از طريق مشارکت دانش آموزان

7-ايجاد بستر مناسب براي تعامل فکر و انديشه و نظرات دانش آموزان با مسوولين درفرآيند آموزش و پرورش

8-توسعه و تقويت فعاليت هاي گروهي اعم از آموزشي و پرورشي از طريق شوراي دانش آموزي

اصول و خط مشي  انتخابات شورا :

1-شوراهاي دانش آموزي يک نهاد صنفي است که به منظورمشارکت مسئوليت پذيري دانش آموزان در فعاليت هاي اعتقادي ،علمي ،اجتماعي ،فرهنگي مدرسه تشکيل مي گردد.

 بايد تلاش شود که از هر اقدام جناحي و گروهي در جامعه و هم چنين از ايجاد رقابت هاي ناسالم و مخرب در فعاليت هاي دانش آموزي پرهيز گردد

2-منظور از صنفي بودن دانش آموزان اين است که بايد توجه و تمرکز فعاليت هاي آن شورا بر امور مربوط به دانش آموزان و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مربوط باشد

3-محيط مدرسه بايد از هر گونه گرايش به گروه ها يا افراد خاص مبرا باشد و هر گونه استفاده از محيط و امکانات مدرسه براي تبليغ از نامزدهاي انتخاباتي و برگزاري سخنراني  عليه نامزدها خود داري گردد.

4- تمامي تصميمات شورا هاي دانش آموزي مي بايد در چار چوب قوانين و مقررات آموزش و پرورش باشد و از طريق مدير مدرسه و مسئولين پي گيري و دنبال شود.

5- شوراي دانش آموزي در مدارس نقش مشورتي و اجرايي دارد .

در زمينه ي امور اجرايي ، قبل از هر اقدامي لازم است هماهنگي لازم با مدير و ساير مسئولين مدرسه به عمل آيد

شوراي دانش آموزي در تمامي مدارس راهنمايي و متوسطه و بيش ا ز 60% مدارس ابتدايي در پايه چهارم و پنجم برگزار مي گردد

پس از نام نويسي دانش آموزان کانديداها:

يک هفته قبل از انتخابات شورا ، اعلام اسامي نهايي توسط مدير مدرسه با همکاري شوراي مدرسه و مربيان پرورشي انجام تبليغات به مدت 3 روز قبل از انتخابات در خصوص نظرات و برنامه هاي خود از مهمترين مقدمات اين انتخابات مي باشد.

رعايت نکات زير در تبليغ دانش آموزان ضروري مي باشد :

1- ارائه ديدگاه ها و برنامه ها از طريق سخنراني در مراسم آغازين ، ميزگردها ي مختلف ، تهيه تراکت هاي ساده و کم هزينه با هماهنگي مسئولين مدرسه

2- دوري از ارائه برنامه ها و شعارهاي خارج از اختيارات و وظايف قانوني پيش بيني شده در دستورالعمل

3- پرهيز از به کار گيري پوسترهاي رنگي ، چاپ تقويم و ساير موارد پرهزينه

ترکيب ستاد اجرايي که توسط مدير مدرسه تعيين مي شود :

3 نفر دانش آموز غير کانديدا ، معاون فرهنگي يا مربي و معاون پرورشي مدرسه و 1 نفر از دبيران

وظيفه اين ستاد عبارت است از :

1- يک نفر رئيس صندوق که وظيفه تحويل صندوق ، تعرفه ها و ساير  موارد مورد نياز و هم چنين تنظيم صورت جلسه ي انتخابات را به عهده دارد

2- يک نفر معاون ، که رئيس صندوق را در اجراي وظايف کمک مي کند

3-  يک نفر ناظر که وظيفه نظارت بر چگونگي اجراي انتخابات را به عهده دارد

4- دو نفر منشي که وظيفه اخذ راي از دانش آموزان رابه عهده دارند

شرايط عضويت :

حسن خلق و شهرت و مقبوليت در ميان دانش آموزان ،وضعيت علمي مناسب ( متوسط و رو به بالا ) ، نظم و انضباط و قانون پذيري و التزام به رعايت مقررات مدرسه

کميته هاي شوراي دانش آموزي :

شوراي دانش آموزي به منظور جلب مشارکت دانش آموزان در امور گوناگون مدرسه ، تقويت روحيه مسئوليت پذيري و شرکت آحاد دانش آموزان در فرايند تصميم گيري مدرسه ، کميته هاي زير را تشکيل مي دهد :

– قرآن و معارف

– فرهنگي ادبي

– سياسي اجتماعي

– ورزشي

– علمي آموزشي

-پشتيباني ( مالي -اداري)

-هنري تبليغي

-انضباطي

-تعاون

– بهداشت

هريک از اعضاي شورا مسئوليت يک يا چند کميته را به عهده خواهند داشت.

اين کميته ها به منظور اجراي بهتر وظايف خود ، لازم است با ساير تشکل ها وگروه هاي دانش آموزي موجود در مدرسه هماهنگي داشته باشند

اين کميته ها امکان حضور دانش آموزي مي تواند از طريق مسئولين کميته ها ديدگاه ها و نظرات دانش آموزان رابه شورا انتقال داده و آنها را در سطوح مختلف برنامه هاي مدرسه اعمال نمايد

ساختار ، تشکيلات و مقررات :

پس از تعيين مسئول هر کميته توسط اعضاي شوراي دانش آموزي :

موضوع هر کميته به اطلاع دانش آموزان رسانده شده و از داوطلبين عضويت در کميته ها ثبت نام بعمل مي آيد .

مسئول هر کميته از بين اعضاي کميته يک نفر را به عنوان معاون و يک نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد .

مسئولين کميته ها موظفند گروه يا انجمنهاي کاري را مناسب با علايق و تعداد دانش آموزان عضو سازماندهي و فعال نمايند .

جلسات کميته ها هر 15 روز يکبار تشکيل شده و در صورت نياز مي توانند از مسئولين مدرسه براي شرکت در جلسات خود دعوت نمايند

وظايف مسئول کميته :

تشکيل گروه يا انجمن کاري

– پيش بيني جلسات گروه ها

– صدور ابلاغ و معرفي سرگروه به شورا

-انتقال نتيجه جلسات گروه ها به شورا و بالعکس

– تامين امکانات مورد نياز گروه ها با هماهنگي شورا و تلاش در رفع نياز گروه ها

– تهيه گزارش از فعاليت گروه ها و ارائه به شورا

وظايف سرگروه يا مسئول انجمن :

به منظور سازماندهي دانش آموزان با توجه به علايق و استعداد آنها در قالب کميته ها ، مسئولين کميته ها مي توانند با توجه به تعداد دانش آموزان گروه ها و انجمنهايي را راه اندازي نمايند .

هر گروه از دانش آموزان ( در يک کميته خاص ) از بين اعضاي خود يک نفر را به عنوان سرگروه معرفي مي نمايد . که وظايف زير را به عهده دارد :

– تنظيم برنامه زماني براي فعاليت گروه

– تقسيم کار بين اعضا و تشويق آنها براي انجام وظيفه

– همکاري با مسئول و معاون کميته در اجراي برنامه گروه

– تامين امکانات مورد نياز گروه از طريق مسئول کميته

– همکاري با ساير گروه ها

– ارزيابي عملکرد اعضاي گروه و ارائه گزارش کاري به مسئول کميته

به مناسبت انتخابات شورا یک هفته قبل از بین دانش آموزان دبستان و پیش دبستان مبتکرنوین کاندیدای شورا انتخاب شدند و هر یک از آنها شروع به فعالیت و تبلیغات در مدرسه کردند.

دانش آموزان با نصب تبلیغات و شعارهای تبلیغاتی خود را معرفی کردند.

سپس در روز انتخابات دانش آموزان با نوشتن آرا خود را در انتخابات شرکت کردند.

در پایان با شمارش آرا افراد انتخاب شده به دانش آموزان معرفی شدند.

دبستان و پیش دبستان دخترانه غردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *