هفته ملی کودک نیمه مهر هر سال در سراسر کشور برگزار می‌شود.

۱۴ مهر روز «کودک، خانواده، سبک زندگی ایرانی اسلامی»
۱۵ مهر روز «کودک، محیط زیست و میراث فرهنگی»
۱۶ مهر (روز جهانی کودک) «کودک، صلح، بازی و نشاط»
۱۷ مهر روز «کودک، رسانه و ارتباطات»
۱۸ مهر روز «کودک، آموزش، سلامت و ایمنی»
۱۹ مهر روز «کودکان با نیازهای ویژه، فرصت‌های برابر»
۲۰ مهر روز «کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه»