جشن نیکوکاری در مبتکرنوین

شرکت دانش آموزان در مراسم جشن نیکوکاری

و اهدای کتاب و عروسک

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸

 

جشن نیکوکاری

جشن نیکوکاری