برگزاری جشنواره صبحانه سالم در دبستان دخترانه مبتکرنوین