جشنواره فروش با حضور و شرکت اولیاء و دانش آموزان

جشنواره فروش با هدف تقویت خلاقیت و توانمند شدن دانش آموزان

در بحث یکی از مهارت های زندگی به نام (( خرید ، فروش و معامله))

در مدرسه با دختران مبتکرنوینی برگزار شد.

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸