پیش دبستان و دبستان مبتکرنوین

نشانی: انتهای اتوبان آبشناسان، خیابان حاج آقا خیابانی(وسک)، کوچه بنفشه

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸