برگزاری زنگ شیر در مدرسه با هدف ترویج استفاده روزانه از شیر

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس:۴۴۳۵۹۱۹۸