شرکت دانش آموزان مبتکرنوین در مسابقه بین المللی نقاشی در روز جهانی سلامت

با موضوع: مراقبت بهداشت اولیه برای پوشش همگانی سلامت

باشرکت همه ی رده های سنی

دبستان مبتکرنوین