به اطلاع می رسانیم یکشنبه ۱۹ اسفندماه

روز حضور عکاس در مدرسه میباشد.

دبستان و پیش دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸