تبلیغات دانش آموزان مدرسه مبتکرنوین برای کاندید شدن در شورای دانش آموزی
در مدرسه دخترانه غیردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools