اردوی علمی تیوان با هدف گسترش فرهنگ کارآفرینی در میان دانش آموزان برگزار گردید.

یک روز فوق العاده و جذاب و یک تجربه متفاوت و ماندگار برای همه