جشنواره غذای سالم با سبزیجات دبستان دخترانه مبتکرنوین

برگزاری جشنواره غذای سالم با سبزیجات با هدف آشنایی دانش آموزان با غذاهای سالم و گیاهی

 

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸