علوم دبستان

علوم دبستان؛ به منظور آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم علمی و فرایندهای طبیعی محیط اطراف آنها تدریس می‌شود. در این درس، مفاهیم و مباحث مرتبط با حیات، زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و علوم زمین بررسی می‌شوند. هدف این درس، تقویت مهارت‌های علمی و تفکر دانش‌آموزان، ترغیب آنها به کنجکاوی و پرسش، و ارتباط برقرار کردن آنها با دنیای پیرامون است.

موضوعاتی که در این درس بررسی می‌شوند عبارتند از:

  •  حیات و زیست‌شناسی:

شامل موضوعاتی مانند جانداران، گیاهان، اکوسیستم‌ها، زنجیره غذایی، محیط زیست و پویایی جهان زنده است.

  •  فیزیک:

شامل مفاهیمی مانند حرکت، نیرو، صوت، حرارت، نور و اصول پایه فیزیک می‌باشد.

  •  شیمی:

مفاهیمی مانند خواص ماده، تغییرات حالت، اصول پایه شیمی و ترکیبات شیمیایی را پوشش می‌دهد.

  •  علوم زمین:

شامل موضوعاتی مانند سنگ‌شناسی، آب و هوا، زمین‌لرزه‌ها، کوه‌ها، معادن و آبشارها می‌باشد.

علوم در دبستان مبتکر نوین به صورت عملی انجام و فعالیت‌های آزمایشگاهی و مشاهده‌ای برای تقویت دستاوردهای علمی دانش‌آموزان استفاده می‌شود.

علوم

دبستان و پیش دبستان دخترانه غیردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools