روز معلم

 

روز معلم

 

میتوان در سایه آموختن

گنج عشق جاودان اندوختن

اوّل از استاد یاد آموختیم

پس سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قـالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم‌ ای معلم

چون کنم توصیف تـو

چون خدا مشکل توان تعریف تـو‌

ای تـو کشتی نجات روح مـا‌

ای به طـوفان جهالت نوح مـا

یک پدر بخشنـده آب و گل است

یک پدر روشنگر جـان و دل است

لیک اگـر پرسی کدامین برترین

آنکه دین آمـوزد و علـم یقین

 

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه غيردولتی مبتکرنوین در محیطی شاد و با استفاده از نظام ارزشی متناسب و سیسماتیک، رشد و پرورش فرزندان شما را به شکل هم‌زمان جلو می‌برد.

 

آموزش فقط یک امر تئوری نیست معلمان و عوامل آموزشی دبستان مبتكرنوين تلاش مي كنند آن را در تمام جنبه‌های فردی و شخصیتی دانش‌آموزان جاری کنند.

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه غیردولتی مبتکرنوین

صفحه اپارات ما :https://www.aparat.com/mobtakernovin
صفحه اینستاگرام ما : http://instagram.com/mobtakerschools