واحد درس مهارتهای زندگی به عنوان بخشی از فعالیت فوق برنامه‌ی دانش آموزان مبتکرنوین است که از سوی گروه مشاوره هدایت می شود.

پیش دبستان و دبستان دخترانه مبتکرنوین

شماره تماس: ۴۴۳۵۹۱۹۸